NAJNOWSZE

Regulamin

Regulamin konkursów organizowanych przez Redakcję Essentia

§1
Definicje

1. Regulamin – regulamin konkursów organizowanych przez Redakcję Essentia, zasady ogólne określające warunki wszystkich konkursów organizowanych przez Redakcję Essentia; w przypadku powstania sprzeczności obowiązują zasady poszczególnych konkursów.

2. Zasady – zasady poszczególnych konkursów, każdorazowo publikowane na stronie, obowiązujące wyłącznie w zakresie danego konkursu.

3. Organizator konkursu – Redakcja Essentia oraz podmioty wskazane w Zasadach jako Organizatorzy.

4. Sponsor – podmiot finansujący nagrody wskazany wyraźnie w Zasadach.

§2
Organizatorzy konkursu i sponsorzy

1. Organizatorem konkursów jest Redakcja Essentia oraz podmioty wskazane każdorazowo w Zasadach. W przypadku braku wskazania innych podmiotów Organizatorem jest wyłącznie Essentia.

2. Żaden konkurs organizowany przez Essentię nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żądną inna przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

3. Konkursy organizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Redakcja Essentia nie jest sponsorem nagród, chyba że w Zasadach określono inaczej.

5. Sponsorem nagród jest podmiot wskazany w Zasadach (dalej: Sponsor).

§3 
Zasady konkursów

1. W konkursach może wziąć udział osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

– jest osobą fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych,

– stała się Uczestnikiem Konkursu poprzez dokonanie następujących czynności:

  • kliknięcie przycisku "Lubię to" na profilu Redakcji Essentia na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/Redakcja-Essentia-574525655935039/timeline/);
  • zaobserwowanie strony za pomocą kliknięcia przycisku "Obserwuj" na stronie głównej.


– spełnia wymagania, zna oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz odsunięcia od udziału w Konkursie Uczestników, których działania będą oczywiście niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz z Regulaminem.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursów, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursów oraz wyłonienia zwycięzców, Organizator powoła komisję (dalej: Komisja). W skład Komisji wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

§4
Przebieg Konkursu

1. Przebieg konkursu każdorazowo wskazany zostanie w Zasadach.

2. Sposób wyłaniania Laureata lub Laureatów każdorazowo wskazany zostanie w Zasadach.

§5
Nagrody

1. Nagrody, ich liczba, jakość oraz sposób wysyłki każdorazowo wskazane zostaną w Zasadach.

2. Laureaci konkursów informowani są o wygranej drogą mailową, pod adresem wskazanym w zgłoszeniu konkursowym.

3. Laureat obowiązany jest, w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wygranej, przesłać wiadomość mailową z danymi do wysyłki Nagrody.

4. W przypadku naruszenia terminu, wskazanego w punkcie powyżej, Laureat traci prawo do Nagrody, a Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzydzielania jej żadnemu z pozostałych Uczestników.

5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.

6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do scedowania uprawnień do nagrody na inną osobę.

7. Nagrody wysyłane są wyłącznie na terenie Polski i wyłącznie na dane podane przez Uczestnika w zgłoszeniu konkursowym.

8. Odpowiedzialność za odprowadzenie podatku od Nagród ponosi wyłącznie Sponsor.

§6
Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu, w formie zgłoszenia reklamacyjnego, mogą być dokonywane w terminie 7 dni od zakończenia konkursu (tj. podania wyników) wyłącznie drogą mailową.

2. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w podanym powyżej terminie i na podany na stronie adres mailowy Organizatora.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: dane osoby je składającej, co najmniej takie, aby można było dokonać Jej identyfikacji (imię i nazwisko oraz adres zwrotny, a także wskazanie przyczyn dokonania zgłoszenia reklamacyjnego) i – jeśli to konieczne – wraz z uzasadnieniem (dalej: Reklamacje).

4. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego pisma.

5. O wyniku Reklamacji osobą ją składająca zostanie powiadomiona mailowo pod adresem wskazanym w Reklamacji.

6. Uczestnikowi nie przysługuje wobec Redakcji Essentia prawo do zgłaszania reklamacji w zakresie Nagrody (m.in. jej kompletności, zgodności, wysyłki), chyba że Redakcja Essentia w Zasadach została wyraźnie wskazana jako Sponsor.

7. Reklamacje wskazane w powyższym punkcie dotyczą wyłącznie Sponsora.

§7
Postanowienia końcowe

1. Użytkownik biorący udział w Konkursie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

2. Regulamin oraz Zasady są dostępne na stronie Redakcji Essentia.

3. Zgłaszając udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetworzenie swojego imienia i nazwiska lub wskazanego w zgłoszeniu nicku wyłącznie w celu opublikowania informacji o wygranej.

4. W przypadku gdy uczestnik Konkursu podjął działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia usunąć Uczestnika. Usunięcie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem go w Konkursie.

5. W przypadku zmiany danych Uczestnika związanych z jego uczestnictwem w Konkursie jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o tym fakcie. Skutki braku informacji o zmianie danych obciążają Uczestnika.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.Prześlij komentarz

Wiele dla nas znaczą Wasze opinie, dlatego dziękujemy za każdy zostawiony ślad i zachęcamy do komentowania i dzielenia się swoimi przemyśleniami.

 
Wróć na górę
Copyright © 2014 Essentia. Design: OtwórzBlo.ga | Distributed By Gooyaabi Templates